Waifer (WAIF) Chart

Token contract : 0x72EF0CF8dC02fE91150a2472CC551DE929e22FaC